Obchodné podmienky

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie internetová stránka www.nanicvlasy.sk. Kupujúcim, zákazník internetového obchodu www.nanicvlasy.sk.

1. Dovoz a platba všeobecne

Všetky ceny tovaru vystavovaného v internetovom obchode www.nanicvlasy.sk sú konečné. Predávajúci je platcom DPH.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a to vrátane nákladov na doručenie tovaru ak nie je uvedené inak. A to formou  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (bankový prevod), platby kartou cez platobnú bránu GoPay, alebo vkladom priamo na účet predávajúceho.

Platba je prevažne formou prevodom na bankový účet predajcu, ak sa predajca nedohodne s kupujúcim inak.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. Dodacia lehota je cca 1-10 pracovných dní. Vo výnimočných prípadov sa táto doba dodania môže predĺžiť, maximalne však do 14 pracovných dní. Po uplynutí maximálnej doby dodania kupujúci ma právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy.

2. Obchodné podmienky

Meno, sídlo firmy a osoba zodpovedná za prevádzku obchodu: Thane s.r.o., Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad, IČO: 52956857. Ďalej len prevádzkovateľ obchodu www.nanicvlasy.sk. Firma je platcom DPH.

Zodpovedné osoby: Simona Hrubovčáková, email: info@nanicvlasy.sk, tel. kontakt: 0907 157 370. Michal Hrubovčák, tel. kontakt: 0948 078 333.

a.) Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy. Objednávka zaslaná elektronickou formou prostredníctvom objednávacieho systému na www.nanicvlasy.sk  kupujúcim musí obsahovať minimálne: Meno a priezvisko kupujúceho, poštovú adresu, emailovú adresu, vybraný tovar z katalógu a počet kusov objednávaného tovaru.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho s predávajúcim vo forme e-mailovej správy, alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, že predávajúci nemôže splniť objednávku kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti ihneď informovať. Kupujúci je oprávnený v takomto prípade od objednávky odstúpiť.

b.) Práva a povinnosti zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (daňový doklad, alebo dodací list slúžiaci i ako záručný list).

Predávajúci ma právo zrušiť objednávku s kupujúcim v prípade porušenia obchodných podmienok i v prípade ak chovanie kupujúceho sa vymyká štandardu.

c.) Práva a povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci je povinný prevziať objednaný alebo zakúpený tovar, skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení.

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

e.) Závady, reklamácie a záruky. V zmysle občianskeho zákonníka je stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebovanie výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať

Kupujúci je pri reklamovaní tovaru povinný zabezpečiť ochranný obal, predložiť dodací list, resp. faktúru a doložiť vyjadrenie s uvedeným dôvodom zrušenia kúpnej zmluvy. V opačnom prípade nemusí byť reklamácia uznaná.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od písomného doručenia a od doručenia poškodeného tovaru.

Podľa charakteru vady predávajúci vyrieši reklamáciu jednou z troch možností a to jeho opravou, výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru. 

Bezdôvodné vrátenie, resp. výmena tovaru stanovená zákonom je 14 dní. Balíček s vlasovým tovarom vždy obsahuje aj všetky dôležité informácie, za akých podmienok sa dá tovar vymeniť resp. vrátiť. Kupujúci je povinný si ešte pred manipuláciou s vlasovým tovarom tieto dôležité informácie prečítať. Vrátený, resp. menený tovar musí byť z hygienických dôvodov nepoškodený, nenosený a neskúšaný (nesmie byť odstránená spojovacia gumička, ktorá drží vlasy v celku). V takomto prípade nebude možné tovar bezdôvodne vrátiť resp. vymeniť alebo sa bude účtovať poplatok 30% z ceny tovaru.

Po obdŕžaní nepoškodeného (neskúšaného) tovaru ma predávajúci povinnosť uhradiť kupujúcemu všetky náklady spojené s nákupom do 14 dní od prijatia zásielky.

Predpokladaná životnosť vlasových výrobkov pri dodržaní správnej údržby je uvedená pri každom produkte individuálne.

f.) Ochrana súkromia. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nanicvlasy.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vážime si Vašu prejavenú dôveru a preto chránime Vaše osobné údaje pred ich prípadným zneužitím. Zaručujeme Vám absolútnu ochranu osobných a firemných údajov.

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám. S výnimkou externých dopravcov, ktorým Vaše údaje poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia Vášho tovaru priamo k Vám (meno, adresa, popr. tel. kontakt).

Možnosti odhlásenia zo zasielania emailových spravodajov. V každom emailovom spravodaji nájdete odkaz na „zrušenie“ zasielania ďalších správ. Po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš email vyradený z našej databázy.

Možnosti odstránenia osobných údajov. V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese info@nanicvlasy.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

g.) Ostatné. Kupujúci je povinný sám posúdiť vhodnosť použitia zakúpeného výrobku a sám preberá zodpovednosť za možné vzniknuté alergické reakcie a prípadné následky.

Z hygienických dôvodov nie je možné u vlasových výrobkov tovar po použití, resp odskúšaní vymeniť resp. vrátiť. Jediné miesto kde si kupujúci môže bezpečne tovar vyskúšať je na predajnom mieste predávajúceho, kde sú k dispozícií produkty na to určené.

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi a môžu sa mierne líšiť.

Predávajúci si je vedomý, že odtiene ponúkaného tovaru môžu byť v ojedinelých prípadov mierne odlišné od skutočného odtieňa tovaru. Spravidla to býva po zlom nastavení monitora, alebo tlačiarne kupujúceho.

.................................

© 2010-2014 NaničVlasy.sk. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu, šírenie a kopírovanie textov, obrázkov, fotografií a to akýmkoľvek mechanickým či elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od NaničVlasy.sk prísne zakázané.